สร้างคำร้องขอสำเนา ประวัติข้าราชการ

ตารางรายการทั้งหมด
ลำดับที่
รหัสประจำตัวประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เหตุผล
โรงเรียน
เพิ่มรายการ