ผู้จัดทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ผู้จัดทำ
Card image

นางเตือนใจ พรมมี

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39